Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Khoa học và Quản lý (MSU)

Malaysia

Khóa học

4 courses found
Filter courses
Bachelor in Psychology
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
  • Tuition Fees
  • MYR 55500,00 - Malaysian students
  • ₫ 468,372,634 - International students
  • Full tuition fee
Bachelor in Islamic Management
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
  • Tuition Fees
  • MYR 50100,00 - Malaysian students
  • ₫ 389,075,901 - International students
  • Full tuition fee