Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Leicester College

Vương Quốc Anh
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Architecture, Building 1 Beauty, Personal Care 2 Business, Management 1 Creative Arts & Design 3 Health and Medicine 1 Hotel Management & Hospitality 1 Sports Science 1

Liên hệ

Chia sẻ