Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Khoa học và Quản lý (MSU)

Malaysia

Khóa học

25 courses found
Filter courses
Master in Clinical Pharmacy
Thạc sĩ
Full-time
1 year
 • Tuition Fees
 • MYR 43590,00 - Malaysian students
 • ₫ 318,501,171 - International students
 • Full tuition fee
Master of Pharmacy (By Research)
Thạc sĩ
Full-time
1 year
 • Tuition Fees
 • MYR 49500,00 - Malaysian students
 • ₫ 334,894,614 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Physiotherapy
Cao Đẳng
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 64500,00 - Malaysian students
 • ₫ 476,341,590 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in Nursing (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
 • Tuition Fees
 • MYR 97000,00 - Malaysian students
 • ₫ 872,320,179 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor of Optometry (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
 • Tuition Fees
 • MYR 97500,00 - Malaysian students
 • ₫ 872,320,179 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Nursing
Cao Đẳng
Full-time
29 months
 • Tuition Fees
 • MYR 69000,00 - Malaysian students
 • ₫ 557,265,786 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor in Nutrition (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
 • Tuition Fees
 • MYR 82000,00 - Malaysian students
 • ₫ 612,150,574 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor of Pharmacy (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
4 years
 • Tuition Fees
 • MYR 120000,00 - Malaysian students
 • ₫ 1,021,934,538 - International students
 • Full tuition fee
Bachelor of Medical Sciences (Hons)
Cử nhân Đại học
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 98400,00 - Malaysian students
 • ₫ 872,095,702 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Medical Sciences
Cao Đẳng
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 36600,00 - Malaysian students
 • ₫ 355,740,969 - International students
 • Full tuition fee
Diploma in Pharmacy
Cao Đẳng
Full-time
3 years
 • Tuition Fees
 • MYR 37200,00 - Malaysian students
 • ₫ 323,023,350 - International students
 • Full tuition fee