Chi phí kinh tế của Úc

November 11, 2017

EasyUni Staff

Hệ thống tài chính ở Úc vẫn duy trì ổn định, trong khi đó làm cho Úc là một trong những môi trường đáng tin cậy nhất và hấp dẫn nhất thế giới cho các doanh nhân. Mặc dù vậy, nền kinh tế Úc được chi phối bởi ngành của dịch vụ (71,4%), công nghiệp (24,6%), và Nông nghiệp (4%). Tuy nhiên, gần 82% lực lượng lao động ở Úc, người dân địa phương và quốc tế được tuyển làm việc trong lĩnh vực dịch vụ. Các ngành dịch vụ như; viễn thông, du lịch, ngân hàng và bảo hiểm đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong tăng trưởng thương mại và kinh tế quốc tế.

Dưới đây là tổng quan về ngành công nghiệp dựa trên phân bổ chi tiêu GDP cho mỗi ngành trong nền kinh tế.


Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison