Kỹ sư dầu khí và con đường sự nghiệp.

November 11, 2017

EasyUni Staff

(source: www.apnord.de)

Kỹ thuật khai thác

Bạn sẽ lập kế hoạch và quản lý việc khai thác dầu khí từ mỏ dầu. Bạn sẽ có thể phải thiết kế và quan sát việc lắp đặt giếng dầu, lên kế hoạch ống dẫn khí từ mỏ tới nơi khác, cũng như quản lý việc ngăn chặn dầu loang cũng như những trường hợp ô nhiễm môi trường khác.

Bạn cần bằng thạc sĩ hoặc cử nhân về hóa dầu hay cơ khí. Những ứng viên có bằng kỹ thuật khác và kinh nghiệm trong ngành dầu khí cũng thường được xem xét.

(source: s2.yimg.com)

Kỹ thuật khoan

Bạn sẽ giám sát quá trình khoan để đảm bảo sự an toàn, có ý thức với môi trường và hiệu quả về chi phí. Bạn cũng sẽ cần ứng dụng công nghệ trong thiết kế vỏ và chuỗi khoan, khoan định hướng, hệ thống bùn và khâu hoàn thiện. Bạn sẽ báo cáo lại về quá trình hoạt động và quản lý về hậu cần. Công việc còn bao gồm dự định chi phí và rủi ro, báo cáo hoạt động và tối ưu hóa.

Bạn cần bằng thạc sĩ hoặc cử nhân về hóa dầu hay cơ khí. Những ứng viên có bằng kỹ thuật khác và kinh nghiệm trong ngành dầu khí cũng thường được xem xét.

Kỹ thuật sản xuất

Bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý quá trình sản xuất các sản phẩm dầu khí hàng ngày. Ngoài ra bạn còn liên quan tới thiết kế thiết bị sản xuất và tham gia vào kế hoạch quản lý tài sản, quỹ và dự toán phí để tăng doanh thu và giảm chi phí sản xuất.

Bạn cần bằng thạc sĩ hoặc cử nhân về hóa dầu hay cơ khí. Những ứng viên có bằng kỹ thuật khác và kinh nghiệm trong ngành dầu khí cũng thường được xem xét.

Kỹ thuật hồ chứa

Nhiệm vụ chính của bạn là đánh giá hiệu suất hoạt động bằng việc tiến hành xây dựng và nghiên cứu mô hình hồ chứa và sau đó tăng năng xuất khi nghiên cứu cơ hội mới. Kỹ sư hồ chứa còn nghiên cứu những vấn đề khác như giả định hồ chứa, đặc trưng hồ chứa và lý hóa dầu. Những trách nhiệm khác gồm có dự tính lượng dự trữ, dự đoán và hiệu suất cho việc đánh giá tài sản, kế hoạch phát triển, đề xuất giếng dầu và tiên đoán, đánh giá về lụt nước. Kỹ sư hồ chứa cũng sẽ áp dụng và phát triển kỹ thuật tối ưu hóa hồ chứa, phát triển chương trình giám sát và kiểm tra hiệu quả và tiết kiệm chi phí, cũng như thực hiện phân tích sóng áp, đánh giá hiệu quả kinh tế và rủi ro của những chương trình phát triến chính.

Bạn cần bằng thạc sĩ hoặc cử nhân về hóa dầu hay cơ khí. Những ứng viên có bằng kỹ thuật khác và kinh nghiệm trong ngành dầu khí cũng thường được xem xét.

(source: s.yimg.com)

Kỹ thuật hoàn thiện

Một kỹ sư hoàn thiện phải nhắm vào việc tối ưu hóa năng xuất dầu khí bằng cách thiết kế và áp dụng những kỹ thuật hoàn thiện tối ưu. Trách nhiệm bao gồm xây dựng và giả định mẫu hiệu suất hoàn thiện dựa trên chuẩn đoán hồ chứa, thiết kế, cài đặt ứng dụng kiểm soát cát và thiết kế giếng dầu nằm ngang và đa phương. Họ còn tối ưu hóa thiết kế hoạt động hoàn thiện và thay thế, quyết định quy trình đổ bê tông chính và khắc phục hậu quả, thẩm định và lựa chọn thiết bị phù hợp để đạt được mục tiêu quy trình hoàn thành. Sự chuẩn bị dự tính chi phí và rủi ro cho biện pháp khắc phục rủi ro là một vai trò khác của kỹ sư hoàn thiện.

Bạn cần bằng thạc sĩ hoặc cử nhân về hóa dầu hay cơ khí. Những ứng viên có bằng kỹ thuật khác và kinh nghiệm trong ngành dầu khí cũng thường được xem xét.

Kỹ thuật quy trình

Có rất nhiều quy trình trong công nghiệp dầu khí, bạn có thể làm về bất kỳ ngành nào trong những ngành sau: khoa học lắp ráp, chia tách dầu thô, tế bào nhiên liệu, chưng cất, xử lý khí tự nhiên, xử lý lưu huỳnh và khí không thể khai thác. Thông thường thì bạn sẽ xác định tiêu chuẩn cho việc thanh tra, don dẹp và sửa chữa các thiết bị trong quá trình dừng máy, kiểm soát sản lượng, chất xúc tác va hiệu quả quy trình, cũng như tái cơ cấu quy trình để cải thiện chất lượng, chi phí sản phẩm, an toàn và bảo vệ môi trường. Tất nhiên yêu cầu nâng cao sản lượng là luôn luôn, nên bạn sẽ phải tìm ra những giải pháp nâng cao năng suất.

Bạn cần có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ về kỹ thuật hóa học.

(source: s3.yimg.com)

Kỹ thuật nghiên cứu và phát triển

Sự cải thiện liên tục có thể được ứng dụng cho mọi quy trình và sản phẩm. Đây là vai trò của kỹ sư nghiên cứu và phát triển để khám phá những phương pháp sạch hơn, thông minh hơn để cung cấp năng lượng cho thế giới. Nghiên cứu và phát triển thường liên quan nhưng không giới hạn ở hệ thống khoan và sản xuất, tối ưu hiệu suất hồ chứa và đặc tính dưới mặt đất. Bạn sẽ đưa ra những giải pháp khoan, thu hồi dầu, xây dựng mô hình hồ chứa, kiểm soát hồ chứa và tích hợp dữ liệu.

Yêu cầu của kỹ thuật nghiên cứu phát triển rất đa dạng nên bằng cử nhân hoặc thạc sĩ về các ngành dân dụng, điện, cơ khí hoặc hóa dầu đều là bước khởi đầu cần thiết.

Bán hàng/hỗ trợ kỹ thuật

Bán hành/hỗ trợ kỹ thuật làm tư vấn cho công ty cũng như khách hàng để tìm giải pháp cho các vần đề khó. Bạn cũng sẽ làm chuyên gia về sản phẩm, hợp tác với đại diện bán hàng nhằm đưa ra giải pháp cho khác hàng, ngoài việc phát triển sản phẩm đạt tới yêu cầu của họ. Bạn còn có thể quản lý bán hàng cho một khu vực nếu có khả năng kinh doanh.

Bạn cần bằng cử nhân hoặc thạc sĩ về các ngành dân dụng, điện, cơ khí hoặc hóa dầu để làm.

Kỹ thuật can thiệp dưới mặt biển

Một kỹ sư can thiệp dưới mặt biển cung cấp các giao diện kỹ thuật và vận hành giữa khoan, hoàn thiện và đội kỹ sư dưới mặt biển. Việc làm của họ gồm có lên kế hoạch, hỗ trợ và giám sát can thiệp giếng dầu dưới mặt nước, hoàn thiện và thay thế, cung cấp hỗ trợ vận hành giàn khoan tại chỗ để thử và chạy các cây sản xuất từ mặt đất tới dưới biển, và hỗ trợ chống nổ các thiết bị dưới mặt nước. Một kỹ sư can thiệp dưới mặt biển có trách nhiệm duy trì và kiểm tra giàn khoan, phối hợp vận hành các tàu đa năng và xà lan, và tham gia vào các hiệp hội và tổ chức công nghiệp liên quan đến hoạt động khoan dầu.

Kỹ sư dân dụng, điện, cơ khí hoặc hóa dầu đều phù hợp với vai trò này. Chuyên gia trong ngành cũng có thể được cân nhắc

Kickstart your education in Malaysia

We'll help you find and apply for your dream university

Advertisement
Advertisement

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .

Maximum 6 courses for comparison!

Chat on WhatsApp

Courses selected for comparison