Universities & colleges in Malaysia with courses in Khoa học xã hội và nhân văn

Malaysia × Khoa học xã hội và nhân văn ×
Taylor's College
Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
1 Khoa học xã hội và nhân văn courses
Đại học DISTED
George Town, Penang, Malaysia
1 Khoa học xã hội và nhân văn courses