Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Mendel University in Brno

Cộng hòa Séc
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 12

Accounting & Finance 3 Agriculture Studies 6 Applied, Pure Sciences 3 Business, Management 4 Computer Science, IT 1 Engineering 1 Humanities & Social Sciences 1 Law 1

Liên hệ

Chia sẻ