Universities & colleges in Saudi Arabia with courses in Computer Science, IT

Saudi Arabia × Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính ×
Alfaisal university
Riyadh, Saudi Arabia
1 Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính courses
Alyamamah University
Riyadh, Saudi Arabia
1 Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính courses
Arab Open University
Riyadh, Saudi Arabia
1 Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính courses
Effat University
jeddah, Saudi Arabia
1 Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính courses
Majmaah University
Riyadh, Saudi Arabia
2 Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính courses
Qassim University
Saudi Arabia
2 Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính courses