BSc - Computer Animation

Full Sail University
Winter Park, Florida, Mỹ
Chứng chỉ
Cử nhân Đại học
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
2 years
Kỳ nhập học
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Học phí ( trong nước)
Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Học phí ( quốc tế)
₫ 1,885,245,902

Chia sẻ