Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Nông Lâm (ĐH Huế)

Aligarh, Việt Nam
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Về Đại học Nông Lâm (ĐH Huế)

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế có sứ mạng đào tạo cán bộ kỹ thuật ở bậc đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; phát triển nguồn lực về nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên - môi trường và phát triển nông thôn cho các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Xây dựng trường trở thành trường Đại học nghiên cứu trọng điểm, chất lượng cao của khu vực miền Trung -Tây Nguyên về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên - môi trường. 

MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN 2015, TẦM NHÌN ĐẾN 2020 

Xây dựng được bộ máy quản lý, điều hành gọn nhẹ, tích cực và hiệu quả cao thông qua việc ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin và điều hành điện tử.

Bảo đảm chất lượng đào tạo; đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên - Môi trường cho xã hội.

Tạo ra nhiều sản phẩm khoa học - công nghệ, mang thương hiệu của trường và phục vụ tốt cho sản xuất. Hàng năm thực hiện 2 - 3 đề tài NCKH cấp Nhà nước hoặc Nghị định thư; 5 - 10 đề tài, dự án cấp Bộ và cấp tỉnh, 50 - 80 đề tài NCKH cơ sở và nhóm sinh viên.

Quy mô phát triển đội ngũ: 300 cán bộ giảng dạy cơ hữu, 100 cán bộ viên chức quản lý và một số hợp đồng lao động. Tỷ lệ sau đại học của cán bộ giảng dạy đến 2015 đạt 90%, trong đó có hơn 30% là tiến sĩ. Đến 2015 có đội ngũ đủ về số lượng và chất lượng cao, năng động, hội nhập nhằm phục vụ kịp thời cho sự đa dạng hóa các ngành nghề và loại hình đào tạo.

Quy mô đào tạo từ 6.000 – 6.500 sinh viên chính quy, 400 – 500 học viên cao học và nghiên cứu sinh, 2.000 – 3.000 sinh viên hệ không chính quy và liên thông. Ổn định quy mô, nâng cao từng bước chất lượng đào tạo ngang tầm khu vực, gắn chặt với thực tiễn sản xuất của miền Trung-Tây nguyên và cả nước.

Phát huy thế mạnh về hợp tác quốc tế; tăng cường quan hệ toàn diện với các đối tác chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển để khẳng định và tăng cường vị thế của Trường trong khu vực, trong nước và quốc tế.

Xây dựng được hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt nhất cho quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

Tăng cường và phát triển các nguồn thu, sử dụng có hiệu quả và đúng quy định các nguồn lực tài chính; tiến đến tự chủ và cân đối tài chính theo hướng tích cực đầu tư cho phát triển.

Thông tin về khu học xá

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 11

Agriculture Studies 3 Applied, Pure Sciences 3 Architecture, Building 1 Business, Management 2 Engineering 2 Health and Medicine 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ